Regulamin Butik.pl

1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Butik.pl usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.

2. WYJAŚNIENIA

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Konto użytkownika - prowadzony dla Użytkownika przez platforme Butik.pl pod wybraną przez Użytkownika unikalną nazwą zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.
 2. Kupujący - konsument w rozumieniu przepisu art. 22 indeks 1 Kodeksu Cywilnego, w imieniu i na rzecz którego Pośrednik dokonuje zakupu towaru od Sprzedawcy,
 3. Sprzedający (merchant) – podmiot zarejestrowany na platformie Butik.pl, prowadzący działalność gospodarczą.
 4. Influencer - osoba prowadząca bloga lub profil w Social media (Instagram, facebook, YouTube, itp), która dokonała rejestracji w Serwisie za pomocą odpowiedniego formularza.
 5. Pośrednik lub platforma lub Butik.pl – Butik.pl platforma sprzedażowa należaca do Szafa.pl sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000339644 , NIP: 813-360-34-11, REGON: 180486840, będąca pośrednikiem pomiędzy Użytkownikami a Sprzedającymi i Influencerami.
 6. Formularz rejestracji –  formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta użytkownika. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz Hasło.
 7. Sprzedawca – podmiot, który dokonuje sprzedaży towaru i posiada siedzibę w Polsce lub w kraju trzecim.
 8. Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie,
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późn. zm.),
 10. VAT – podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).

 

3. ZAKRES USŁUGI POŚREDNICTWA - produkty za darmo.

 1. W ramach świadczonej przez Butik.pl świadczy usługi pośrednictwa i dokonuje w imieniu oraz na rzecz Użytkownika na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związanej ze sprowadzeniem towaru do Użytkownika (z wyłączeniem cła i VAT od importu).
 2. W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru. Towar przesyła sprzedawca.
 3. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.
 4. Użytkownik składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu i na jego rzecz zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Użytkownika ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Użytkownika podany w formularzu dostawy. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
 5. Wobec Pośrednika nie przysługują  Klientowi żadne roszczenia mające związek z zawartą  lub przyszłą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca. Pośrednik udziela jednak Klientowi, w miarę  możliwości, niezbędnej pomocy zarówno w zakresie reklamacji Towarów składanej Dostawcy, jak i składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Pomoc ta polega w szczególności na możliwości składania przez Klienta bezpośrednio na adres mailowy Pośrednika reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, które następnie zostaną przekazane Dostawcy

  

4. OBOWIĄZKI STRON

Niniejszym Pośrednik oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego na rzecz Klienta usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od zagranicznych sprzedawców, Pośrednik przejmuje na siebie niektóre z obowiązków, wynikających z przepisów prawa polskiego, ciążących na sprzedawcach towarów:

 1. udziela Klientowi niezbędnych informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży,
 2. przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru,
 3. ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady towaru,
 4. ponosi odpowiedzialność za doręczenie zamówionego towaru w terminie 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
 5. dostarcza na życzenie klienta instrukcję użytkowania towaru, oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z towarem w języku polskim

 

5. DYSPOZYCJI URUCHOMIENIA USŁUGI POŚREDNICTWA

 1. Kupujący składa Pośrednikowi dyspozycję rozpoczęcia procesu pośrednictwa zakupu towaru przez stronę Butik.pl
 2. Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa Pośrednik przesyła Klientowi:
  a) treść niniejszego Regulaminu utrwaloną na trwałym nośniku,
  b) Politykę prywatności
 3. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik rozpoczął usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy,
 4. Pośrednik podaje Klientowi pełną informację dotyczącą ostatecznej ceny świadczenia wraz ze wszelkimi kosztami oraz opis głównych cech świadczenia. Informacje dostępne są na stronie internetowej Pośrednika.
 5. Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową Pośrednika Klient podaje Pośrednikowi w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu.
 6. Klient dokonuje zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 7. Pośrednik zobowiązany jest przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.
 8. Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania wykonania usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.
 9. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.
 10. Zdjęcia umieszczone w danej Ofercie internetowej mają  charakter informacyjny. Niewielkie różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą  również wynikać z różnic w ustawieniach monitora Użytkownika.

 

6. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Butik.pl umożliwienia Użytkownikom założenie i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej platformy pod adresem www.butik.pl.
 2. Usługa Konta Użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności platformy po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Użytkownika na platformie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Użytkownik bez rejestracji może przeglądać jedynie asortyment znajdujący się na platformie. Użytkownik, który zarejestrował się na platformie ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia, itp.
 5. Użytkownik w trakcie rejestracji może dobrowolnie wyrazić osobną zgodę na przesyłanie przez Butik.pl treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z usługami świadczonymi przez platformę oraz podmioty współpracujące (Szafa.pl, Zszywka.pl, Spolecznosci.pl) 
 6. Zarejestrowanie Konta Klienta na Butik.pl wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), imienia, nazwiska oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Użytkownika wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji i zatwierdzeniu go na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Użytkownika w Butik.pl. 
 8. Po zarejestrowaniu Konta, Użytkownik może zalogować się do platformy podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie takiej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Butik.pl.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Użytkownika z Butik.pl.

 

7. DOSTAWA TOWARU

 1. Butik.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Użytkownik podał niewłaściwy adres dostawy.
 2. Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Użytkownika podczas składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.
 3. Butik.pl oświadcza, że doręczenie zamówionego towaru zostanie dokonane przez Sprzedawcę w terminie 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 4. W szczególnych wypadkach czas dostawy zamówionego towaru może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez Butik.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Przesyłki nadawane są spoza Unii Europejskiej przez Sprzedawcę. Użytkownik jest importerem. To na Użytkowniku ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu.
 6. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 95 dni od daty wysłania paczki.
 7. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.  

  

8. PŁATNOŚCI

 1. Na żądanie Klienta Pośrednik tytułem świadczonych na rzecz Klienta usług wystawia fakturę obejmującą prowizję za podejmowane przez Pośrednika działania. Pośrednik ma obowiązek wystawienia faktury za dostawę obejmującą całą kwotę świadczenia, która obejmuje przekazaną sprzedawcy kwotę zakupy oraz prowizję. Pośrednik wystawia fakturę bez podpisu klienta i przekazuje ją Klientowi drogą elektroniczną, na co Klient wyraża zgodę.
 2. Płatność tytułem usługi pośrednictwa oraz płatność tytułem kosztów związanych ze sprowadzeniem towaru (za wyjątkiem cła i VAT od importu) dokonywana jest na zasadzie przedpłaty przed przystąpieniem przez Pośrednika do świadczenia usług.
 3. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przelewem na rachunek bankowy Pośrednika lub za pośrednictwem serwisu obsługi płatności Tpay.
 4. Wszystkie ceny podane na platformie Butik.pl wyrażone są w PLN.

 

9. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA

 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.
 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru Użytkownik zobowiązuje się do wysłania towaru do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy, podany przez Pośrednika, który zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Oświadczenie o zwrocie można złożyć mailowo na adres [email protected] Pośrednik przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych zwroty lub wymiana przedmiotów z kategorii "Stroje kąpielowe", "Bielizna", "Uroda & Zdrowie", ”Biżuteria” możliwe są wyłącznie dla przedmiotów oryginalnie zapakowanych w zapieczętowaną paczkę pocztową.

 

10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W celu ułatwienia Klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] bądź w formie listownej na adres Pośrednika. W terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji konsumenta.
 2. Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Pośrednika uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]  bądź w formie listownej na adres Pośrednika.
 3. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia przez pośrednika usługi pośrednictwa. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] bądź w formie listownej na adres Pośrednika.
 4. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
 5. Pośrednik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

 

11. PRZETWARZANIE DANYCH  OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
 2. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi.
 3. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Pośrednik uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.
 5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

12. PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona internetowa Pośrednika jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi.
 2. Pośrednik wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Pośrednika takich jak materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, bez uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika.

 

13. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania ze strony internetowej Pośrednika konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego posiadającego dostęp do sieci Internet.
 2. Cookies (Ciasteczka): niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

14. ZMIANY REGULAMINU

 1. Butik.pl zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Pośrednikiem, a Użytkownikiem, nie spowoduje jednak cofnięcia rozpoczętej już usługi pośrednictwa.
 3. Korzystanie przez Klienta z usług Pośrednika po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
 4. Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycja uruchomienia usługi pośrednictwa nie wpływają na sposób jego realizacji.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej butik.pl w zakładce Regulamin.
 3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się drogą elektroniczną. Pośrednik będzie wysyłał Użytkownikowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.
 5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Pośrednika usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 7. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.