Regulamin Butik.pl

I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Butik.pl usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.

II. WYJAŚNIENIA

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Konto użytkownika– prowadzony dla Użytkownika przez platformę Butik.pl pod wybraną przez Użytkownika unikalną nazwą zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.

 2. Kupujący– konsument w rozumieniu przepisu art. 22 indeks 1 Kodeksu Cywilnego, w imieniu i na rzecz którego Pośrednik dokonuje zakupu towaru od Sprzedawcy,

 3. Sprzedający (sklep/butik) – podmiot zarejestrowany na butik.pl, prowadzący działalność gospodarczą, który dokonuje sprzedaży towaru i posiada siedzibę w Polsce lub w kraju trzecim.

 4. Influencer - osoba prowadząca bloga lub profil w Social media (Instagram, facebook, YouTube, itp), która dokonała rejestracji w Serwisie za pomocą odpowiedniego formularza.

 5. Pośrednik >lub platforma lub Butik.pl – platforma sprzedażowa należąca do Szafa.pl sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000339644, NIP: 813-360-34-11, REGON: 180486840, będąca pośrednikiem pomiędzy Użytkownikami a Sprzedającymi i Influencerami.

 6. Formularz rejestracji –  formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta użytkownika. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

 7. Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Klienta, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie,

 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz.827 z późn. zm.),

 9. VAT – podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).

 

III. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Butik.pl umożliwia Użytkownikom założenie i korzystanie z Konta Klienta, konta Sprzedawcy  i/lub konta Influencera na stronie internetowej platformy pod adresem www.butik.pl

 2. Usługa Konta Użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności platformy po zalogowaniu się.

 3. Rejestracja Konta Użytkownika na platformie jest dobrowolna i nieodpłatna.

 4. Użytkownik bez rejestracji może przeglądać jedynie asortyment znajdujący się na platformie. Użytkownik, który zarejestrował się na platformie ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia, itp. Sklep ma możliwość dodawania ofert sprzedażowych, monitorowania  zamówień ich statusów, itp.

 5. Użytkownik w trakcie rejestracji może dobrowolnie wyrazić osobną zgodę na przesyłanie przez Butik.pl treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z usługami świadczonymi przez platformę oraz podmioty współpracujące (Szafa.pl, Zszywka.pl, Spolecznosci.pl)

 6. Zarejestrowanie Konta Klienta na Butik.pl wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), imienia, nazwiska oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Użytkownika wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji i zatwierdzeniu go na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Użytkownika w Butik.pl.

 8. Po zarejestrowaniu Konta, Użytkownik może zalogować się do platformy podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie takiej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Butik.pl.

 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Użytkownika z Butik.pl.

 

IV. ZAKRES USŁUGI POŚREDNICTWA

1. W przypadku sklepów: Sklep Odzieżowa Szafa, Diamond Butik, Penelope Butik wysyłka świadczona jest na zasadzie jest usługa dropshippingu.

2. W ramach świadczonej przez Butik.pl usługi pośrednictwa, dokonuje on w imieniu oraz na rzecz Użytkownika na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związanej ze sprowadzeniem towaru do Użytkownika.

3. Użytkownik składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu i na jego rzecz zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Użytkownika ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Użytkownika podany w formularzu dostawy. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

4. DYSPOZYCJA URUCHOMIENIA USŁUGI POŚREDNICTWA

 1. Kupujący składa Pośrednikowi dyspozycję rozpoczęcia procesu pośrednictwa zakupu towaru przez stronę Butik.pl

 2. Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową Pośrednika Klient podaje Pośrednikowi w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu.

 3. Klient dokonuje zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.

 4. Pośrednik zobowiązany jest przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.

 5. Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta zapłaty za usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania wykonania usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.

 6. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.

 7. Zdjęcia umieszczone w danej Ofercie internetowej mają charakter informacyjny. Niewielkie różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą  również wynikać z różnic w ustawieniach monitora Użytkownika.

VI. DOSTAWA TOWARU

 1. Butik.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Użytkownik podał niewłaściwy adres dostawy.

 2. Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Użytkownika podczas składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.

 3. Sprzedawcę ma obowiązek dostarczyć zamówiony towar w terminie max. 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

 4. W szczególnych wypadkach czas dostawy zamówionego towaru może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez wiadomośc prywatną na Butik.pl.

 5. Klient ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty złożenia zamówienia.

 6. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.  

 

VII. PŁATNOŚCI

 1. Klient może opłacić zakup za pomocą szybkich płatności Tpay lub przy odbiorze.

 2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zakupu.

 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę (kupując w kilku sklepach, klient opłaca kilka przesyłek).

 

X. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA

 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru Klient może odstąpić od zawartej umowy.

 2. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Administratora zawierającej adres Sprzedającego, na którego adres ma zostać dokonany zwrot (zwroty na adres Administratora nie będą przyjmowane).

 3. Ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych zwroty lub wymiana przedmiotów z kategorii "Stroje kąpielowe", "Bielizna", "Uroda & Zdrowie", ”Biżuteria” możliwe są wyłącznie dla przedmiotów oryginalnie zapakowanych w zapieczętowaną paczkę pocztową.

 

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

 2. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (dane widoczne w mailu potwierdzającym zakup).

 3. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularzu zwrotu i przesłania go drogą mailową.

 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

 7. Adres dla zwrotów Klient otrzymuje po skontaktowaniu się ze sklepem za pomocą adresu mailowego: >[email protected]

 

XII. SKLEPY - współpraca

 1. Status sprzedającego
  a) Status Sprzedającego przyznawany jest Użytkownikowi przez Butik.pl, po akceptacji wniosku Użytkownika o Konto sprzedawcy.
  b) O przyznaniu Użytkownikowi statusu Sprzedającego decyduje Administrator platformy Butik.pl, na podstawie weryfikacji danych sprzedającego. Butik.pl ma prawo odmowy przyznania statusu sprzedawcy bez podania przyczyny.
  c) Aby wysłać zgłoszenie o przyznanie statusu Sprzedającego, Użytkownik musi zalogować się na swoje konto a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się w panelu Użytkownika w zakładce Sprzedawca.
  d) Po przyznaniu statusu Sprzedającego, Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić dane konta bankowego oraz informacje dotyczące zwrotów i reklamacji zgodnie z obowiązującym prawem. Należy również uzupełnić dane adresowe, o ile nie zostały wcześniej zdefiniowane.
  e) Zabrania się Sprzedającym zamieszczania w opisie oraz na banerze adresów innych stron www oraz wszelkich informacji mających charakter handlowy lub kontaktowy.
  3.1.7. Butik.pl zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi statusu Sprzedającego bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli Produkty wystawiane przez Użytkownika mają negatywny wpływ na wizerunek serwisu lub są niezgodne z prawem.

 2. Produkty
  a) Sprzedający oświadcza, że jest w posiadaniu produktów, które zamieszcza na Butik.pl, posiada prawa autorskie do zamieszczanych zdjęć i opisów, lub ma prawo do korzystania z nich.
  b) Sprzedający zobowiązany jest do aktualizacji dostępności produktów oferowanych na Butik.pl.
  c) Wystawiając rzecz na sprzedaż Sprzedający zobowiązany jest zamieścić dobrej jakości fotografie produktu oraz jego opis (zawierający wymiary, skład surowcowy, kolory, właściwości itp.)
  d) Zabrania się Sprzedającemu zamieszczania w opisach Produktów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu poza platformą, takich jak adres email, adres strony internetowej, numer telefonu itp.
  e) Sprzedający zobowiązany jest przypisać produkt do odpowiedniej kategorii. Błędne, notoryczne przypisywanie produktów do nieodpowiednich kategorii może skutkować ich usunięciem, a także zablokowaniem konta Sprzedawcy.
  f) Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie publikowanych przez niego treści (zdjęć, opisów oraz nazw) w celach promocyjnych na platformie Butik.pl, jak również w serwisach Grupy Szafa.pl i należących do niej profilach w social media.
  g) Wystawiając produkt na Butik.pl, Sprzedający ustala jego cenę końcową oraz koszt wysyłki.
  h) Sprzedający może samodzielnie usunąć wystawiony Produkt w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

 3. Realizacja zamówień
  a) Produkty oferowane na sprzedaż pozostają w posiadaniu Sprzedającego do momentu wysyłki.
  b) Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, Sprzedający wysyła Produkt(y) w terminie max. 14 dni roboczych (chyba, że w opisie sklepu zawarł inną informację lub przebywa na urlopie, o którym także poinformował w opisie).
  c) W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego.
  d) Sprzedający zobowiązany jest wysyłać opłacone Produkty przesyłką posiadającą potwierdzenie nadania (dowód wysyłki) i przechowywać dowód nadania przez min. miesiąc,  na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.
  e) Zabrania się Sprzedającemu dołączania do przesyłek wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres e-mail, numer telefonu, adres strony internetowej.
  f) Po wysłaniu Produktów, Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić realizację zamówienia na swoim koncie.
  g) Za uszkodzenia powstałe w transporcie przesyłek odpowiada Sprzedający.
  h) Każdy Sprzedający zobowiązany jest do umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu zakupionego towaru na zasadach obowiązujących w polskim prawie.

 4. Komunikacja z Kupującymi
  a) Zabrania się Sprzedającemu nakłaniania Kupującego do zakupu Produktu poza platformą Butik.pl oraz umieszczania w wiadomościach do Kupującego wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej itp.
  b) Butik.pl zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderowania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami.

 5. Prowizje i opłaty
  a) Posiadanie konta Użytkownika, korzystanie ze statusu Sprzedającego jak również wystawianie Produktów na stronie Butik.pl są bezpłatne.
  b) W fazie testów Serwisu Butik.pl nie pobiera prowizji za sprzedaż, po zakończeniu okresu testów sprzedawcy zostaną poinformowani drogą mailową z miesięcznym wyprzedzeniem o wprowadzeniu prowizji oraz o jej wysokości.

 6. Rozliczenia
  a) Sprzedający może na bieżąco śledzić rozliczenia, związane ze sprzedażą, na swoim koncie.
  b)Wypłata środków zgromadzonych przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży Produktów w Butik.pl następuje w każdy poniedziałek, za tydzień poprzedni.

 

 

XIII. PRZETWARZANIE DANYCH  OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

2. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi.

3. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta.

4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Pośrednik uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.

5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika.

6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

IV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona internetowa Pośrednika jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Pośrednikowi.

 2. Pośrednik wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Pośrednika takich jak materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, bez uprzedniej pisemnej zgody Pośrednika.

 

XV. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania ze strony internetowej Pośrednika konieczne jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia końcowego posiadającego dostęp do sieci Internet.

 2. Cookies (Ciasteczka): niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

XVI. ZMIANY REGULAMINU

 1. Butik.pl zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia.

 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Pośrednikiem, a Użytkownikiem, nie spowoduje jednak cofnięcia rozpoczętej już usługi pośrednictwa.

 3. Korzystanie przez Klienta z usług Pośrednika po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.

 4. Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycja uruchomienia usługi pośrednictwa nie wpływają na sposób jego realizacji.

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej butik.pl w zakładce Regulamin.

 3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się drogą elektroniczną. Pośrednik będzie wysyłał Użytkownikowi informacje na adres e-mail wskazany w trakcie rejestracji.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.

 5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Pośrednika usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 7. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

 8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.Regulamin obowiązujący dla osób, które dokonały zamówień do 28.02.2019 tutaj